ทนายความรับรองลายมือชื่อ,รับรองเอกสาร

notary public 081-9250-144 ทนายความโนตารีพับลิค บริการรับรองเอกสารโนตารีพับลิค รับรองลายมือชื่อ รับรองสำเนาเอกสาร รับรองคำแปล รับรองบุคคล รับรองลายมือชื่อกรรมการบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด รับรองเอกสารต่างๆเพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ

Find a Notary Public in Bangkok Thailand outside service as you requested
please call us 081-9250-144    http://www.phuwarinlawyer.com/

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความโนตารี พับลิค Notary Public 
Our service for notarial Services Attorney or Notary public

1. รับรองเอกสารเพื่อบังคับใช้ในอีกประเทศหนึ่ง เพื่อใช้ในต่างประเทศ
2. รับรองเอกสาร รับรองใบสมัคร เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ Affidavit of support /Sponser Notarization
3. รับรองสำเนาเอกสาร Certified true copy
4. รับรองสถานะการเงิน Statement Notarization
5. รับรองคำแปลเอกสาร Certified true translation
6. รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล รับรองลายมือชื่อกรรมการบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
Signature Notarization and Legalization 
7. รับรองข้อเท็จจริง Marine protest Notary Public
8. รับรองความมีอยู่จริงของเอกสาร
9. รับรองการทำสัญญาระหว่างเอกชน Contract Agreement Notary Public
10. รับรองคำสาบาน Applicant Declaration
11. รับรองคำให้การ Declaration Notary Public
12. รับรองหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง Letter of Authorization for Travel / Custodianship declaration-Parents / Guardians Notary Public 
อัตราค่าบริการ Notary public ‘s Fee
-รับรองเอกสารโนตารี พับลิค -รับรองลายมือชื่อ         ราคา 1,000 บาท
*ค่าบริการคิดเป็นเรื่อง หากใช้บริการหลายเรื่อง คิดราคาพิเศษ
-รับรองลายมือชื่อ notarized-legalized ต่อกรมกงสุล   ราคา 3,000 บาท
-รับรองลายมือชื่อกรรมการบริษัทมหาชน                    ราคา 5,000 บาท

ภูวรินทร์ ทองคำ / Phuwarin Thongkam
นิติศาสตร์บัณฑิต(น.บ.) , เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.)
ทนายความ /Attorney At Law License No.2807/2547

ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร
Notarial Services Attorney License No.6178/2557
โทรศัพท์ (Tel.) 081-9250-144 

E-mail : Phuwarinlawyer@hotmail.com
              Phuwarinlawyer@gmail.com
              www.phuwarinlawyer.com